lunes, 7 de diciembre de 2015

DIVORCIS I SEPARACIONS DE MUTU ACORD DAVANT NOTARILa nova Llei de Jurisdicció Voluntària, que va entrar en vigor el dia 23 de juliol, ha portat diferents novetats, en l'àmbit del dret de família destacaria la possibilitat de tramitar des d'aquesta data determinats casos de divorci o separació davant Notari.
La llei modifica per  això determinats articles del Codi Civil, Llei d'Enjudiciament Civil, Llei del Registre Civil i Llei del Notariat.

La LLEI DEL NOTARIAT en la seva Secció 3a. “De l'escriptura publica de separació matrimonial o divorcio
Article 54. 1. Els cònjuges, quan no tinguessin fills menors no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment que depenguin d'ells, podran acordar la seva separació matrimonial o divorci de mutu acord, mitjançant la formulació d'un conveni regulador en escriptura pública. Hauran de prestar el seu consentiment davant el Notari de l'últim domicili comú o el del domicili o residència habitual de qualsevol dels sol·licitants. 2. Els cònjuges hauran d'estar assistits en l'atorgament de l'escriptura pública de Lletrat en exercici. 3. La sol·licitud, tramitació i atorgament de l'escriptura pública s'ajustaran al que es disposa en el Codi Civil i en aquesta llei.”

En virtut de l'anterior es podran tramitar davant Notari mitjançant l'atorgament d'escriptura pública els processos de divorci o separació de mutu acord quan no existeixin fills menors o fills majors amb la capacitat modificada.

Significa que ja no podem anar als jutjats per tramitar la nostra separació o divorci de mutu acord en aquests casos?
La resposta és no. La tramitació d'aquests processos davant Notari és una opció però no és obligatori per tant podem tramitar aquests processos en el Jutjat, com fins ara però passant a ser el Secretari Judicial el responsable de la tramitació.


En els casos en què optem per la tramitació de l'escriptura pública de separació o divorci de mutu acord serà obligatori que els cònjuges estiguin assistits d'Advocat en l'atorgament de l'escriptura, per un mateix Advocat o cadascun amb el seu.

En cas de tramitació de la meva separació o divorci de mutu acord davant notari pot escollir el notari que vulgui i d’on vulgui?

Tal com es desprèn del citat article el Notari no serà de lliure elecció sinó que haurà de ser davant el Notari de l'últim domicili comú o el del domicili o residència habitual de qualsevol dels cònjuges.

És millor acudir als jutjats o anar al notari per tramitar la separació o divorci de mutu acord en els casos en què la llei ho permet?

És aviat per veure com es tradueix en la pràctica aquesta possibilitat legal però en principi això dependrà de la rapidesa, si ens corre pressa divorciar-nos i dels aranzels notarials aplicables a cada cas.

Si requereix un advocat especialista en dret de família, separacions o divorcis a Lleida no ho dubti contacti amb nosaltres. Ens encarreguem del seu divorci o separació tant si desitja acudir als jutjats com si desitja tramitar-la davant notari.

Mª José Horcajada Bell-lloch

Advocada  matrimonialista


DIVORCIOS Y SEPARACIONES DE MUTUO ACUERDO ANTE NOTARIO
            Separarnos o divorcionarnos ante notario en determinados supuestos ya es posible.
 La nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, que entró en vigor el  día 23 de julio de 2015, ha traído diferentes novedades, en el ámbito del derecho de familia destacaría la posibilidad de tramitar desde esa fecha determinados casos de divorcio ante Notario.
La ley modifica para ello determinados artículos del Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley del Registro Civil y Ley del Notariado.

            Destaca la LEY DEL NOTARIADO que en su Sección 3.ª “De la escritura publica de separación matrimonial o divorcio"  predica textualmente
"Artículo 54. 1. Los cónyuges, cuando no tuvieren hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de ellos, podrán acordar su separación matrimonial o divorcio de mutuo acuerdo, mediante la formulación de un convenio regulador en escritura pública. Deberán prestar su consentimiento ante el Notario del último domicilio común o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes. 2. Los cónyuges deberán estar asistidos en el otorgamiento de la escritura pública de Letrado en ejercicio. 3. La solicitud, tramitación y otorgamiento de la escritura pública se ajustarán a lo dispuesto en el Código Civil y en esta ley.”

Por ello se podrán tramitar ante Notario mediante el otorgamiento de escritura pública los procesos de divorcio o separación de mutuo acuerdo cuando no  existan hijos menores o hijos mayores con la capacidad modificada.

¿ Podemos ir a los juzgados para tramitar nuestra separación o divorcio de mutuo acuerdo en esos casos?
La respuesta es si. La tramitación de esos procesos ante Notario es una opción pero no es obligatorio por tanto podemos  tramitar esos procesos en el Juzgado, como hasta ahora pero pasando a ser el Secretario Judicial el responsable de la tramitación.

¿ Necesita abogado o basta solo con acudir al notario?  
 
En los casos en que optemos por la tramitación de la escritura pública de separación o divorcio de mutuo acuerdo será obligatorio que los cónyuges estén asistidos de Abogado en el otorgamiento de la escritura, por un mismo Abogado o cada uno con el suyo.

¿ En caso de tramitación de mi separación o divorcio de mutuo acuerdo ante notario puede escoger el notario que quiera y de  dónde quiera?

Tal y como se desprende del citado artículo el Notario no va a ser de libre elección sino que  tendrá que ser ante el Notario del último domicilio común o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los cónyuges.

¿ Es mejor acudir a los juzgados o ir al notario para tramitar la separación o divorcio de mutuo acuerdo en los casos en que la ley lo permite?

Es pronto para ver cómo se traduce en la práctica esta posibilidad legal pero en principio ello dependerá de la rapidez, si nos corre prisa divorciarnos y de los aranceles notariales aplicables a cada caso.

Si requiere un abogado especialista en derecho de familia, separaciones o divorcios en Lleida no lo dude contacte con nosotros. Nos encargamos de su divorcio o separación tanto si desea acudir a los juzgados como si desea tramitarla ante notario.

Mª José Horcajada Bell-lloch

Abogada matrimonialista